Vietnamobile – Danh sA?ch gA?i c?i??ai??i??c tra?? tr?i??ai??i??c vAi?? h?i??ai??i??ng da?i??n Ai??A?ng kA?

ma??ng Vietnamobile cAi??ng ca??p ra??t các các gói c?i??ai??i??c tra?? tr?i??ai??i??c cai??i??a Vienamobile và Ph?i????ng pháp Ai??A?ng ký dai??i?? dàng Ai??iai???u này giúp cho ng?i??ai???i va?i??n dai???ng tha??o thích chai???n cho mình gói c?i??ai??i??c phù hai???p lý Ai??ai??i??ng Ai??a?i??u thích hai???p Ai??ai??i??ng Ai??a?i??u vai??i??i ba??n thân, tai??i?? chai??i??i Ai??ó cho phép ng?i??ai???i áp dai???ng ra??t có thai??? truy ca?i??p ma??ng internet mai???i lúc, mai???i n??i, vai??i??i giá tai??i??t nha??t và hí hai??i??ng nha??t.

14 goI?i c?i????I?c tra?? tr?i??ai??i??c cai??i??a Vietnamobile

 1. GoI?i c?i????I?c traIi?? tr?i????I?c TS20

A?ây laIi?? goI?i c?i????I?c goI?i nôI?i maI?ng Vietnamobile không gi??I?i haI?n trong voIi??ng 30 ngaIi??y, truy câI?p maI?ng 1GB/thaI?ng, tA?I?ng thêm 15.000vnAi?? vaIi??o taIi??i khoaIi??n Ai??êIi?? goI?i ngoaI?i maI?ng.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng laIi??: 20.000vnAi??/thaI?ng

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *382#OK

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY g?i??Ii??i 382.

2. GoI?i c?i????I?c MAX Circle

V??I?i goI?i c?i????I?c traIi?? tr?i????I?c cuIi??a Vietnamobile MAX Circle quyI? khaI?ch seI? Ai???i????I?c giaIi??m c?i????I?c goI?i nôI?i maI?ng xuôI?ng coIi??n 990Ai??/phuI?t.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 1.490Ai??/ngaIi??y

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: DK990 gai??i??i 123

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY990 g?i??Ii??i 123

ChoI?n ngay: Sim Vietnamobile 10 con sai??i??, 11 con sai??i?? giá ra?i?? rung

3. GoI?i c?i????I?c S20

GoI?i c?i????I?c traIi?? tr?i????I?c naIi??y quyI? Argumentative essay khaI?ch Ai???i????I?c h?i????Ii??ng ?i??u Ai??aI?i 200 phuI?t goI?i nôI?i maI?ng, 200 tin nhA?I?n nôI?i maI?ng, 20 phuI?t goI?i ngoaI?i maI?ng, vaIi?? 20 tin nhA?I?n ngoaI?i maI?ng tâI?t caIi?? hoaIi??n toaIi??n miêI?n phiI?.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 20.000vnAi??/7 ngaIi??y

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI? goI?i c?i????I?c S20: *220#OK

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 220

4. GoI?i c?i????I?c S40

V??I?i goI?i c?i????I?c naIi??y quyI? viI? seI? Ai???i????I?c goI?i miêI?n phiI? 400p nôI?i maI?ng, 400, tin nhA?I?n nôI?i maI?ng goI?i miêI?n phiI? 40 phuI?t ngoaI?i maI?ng vaIi?? 40 tin nhA?I?n ngoaI?i maI?ng.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 40.000vnAi??/7 ngaIi??y

  • CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI? goI?i c?i????I?c S40: *240#OK
  • HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 240 

5. GoI?i c?i????I?c S60

GoI?i c?i????I?c naIi??y quyI? khaI?ch seI? Ai???i????I?c goI?i miêI?n phiI? 600 phuI?t nôI?i maI?ng, 600sms nôI?i maI?ng, goI?i miêI?n phiI? 60 phuI?t ngoaI?i maI?ng vaIi?? 60sms ngoaI?i maI?ng.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 60.000vnAi??/7 ngaIi??y

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI? goI?i c?i????I?c S60: *260#OK

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 260

6. GoI?i c?i????I?c S80

V??I?i goI?i c?i????I?c traIi?? tr?i????I?c cuIi??a Vietnamobile naIi??y quyI? viI? seI? Ai???i????I?c goI?i nôI?i maI?ng 800 phuI?t, nhA?I?n tin 800 tin nôI?i maI?ng, goI?i ngoaI?i maI?ng 80 phuI?t vaIi?? nhA?I?n tin 80 tin nha??n SMS tâI?t caIi?? hoaIi??n toaIi??n miêI?n phiI?.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 80.000vnAi??/7 ngaIi??y

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI? goI?i c?i????I?c S80: *280#OK

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 280

7.GoI?i c?i????I?c ThaI?ch Sanh SV

V??I?i goI?i c?i????I?c naIi??y quyI? khaI?ch seI? Ai???i????I?c miêI?n phiI? hoaIi??n toaIi??n phuI?t goI?i vaIi?? tin nhA?I?n trong nhoI?m s?i??Ii?? duI?ng goI?i c?i????I?c. MiêI?n phiI? d?i??I? liêI?u truy câI?p caI?c maI?ng xaI? hôI?i facebook, Zing, Zalo. MiêI?n phiI? diI?ch vuI? cuôI?c goI?i nh??I?, nhaI?c ch??Ii?? vaIi?? 5 baIi??i nhaI?c ch??Ii??.

    GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 1.000vnAi??/1 ngaIi??y
    CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *601#OK

    HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 601

AI?p duI?ng cho caIi?? thaI?ng

  A?A?ng kyI?: *600#OK
  HuIi??y: HUY gai??i??i 600

C?i????I?c phiI?: 20.000vnAi??/thaI?ng.

8. GoI?i c?i????I?c V25

GoI?i c?i????I?c naIi??y Ai???i????I?c aI?p duI?ng goI?i miêI?n phiI? 200 phuI?t goI?i nôI?i maI?ng, 200sms nôI?i maI?ng, 20 phuI?t goI?i ngoaI?i maI?ng, 20sms ngoaI?i maI?ng. MiêI?n phiI? 200MB dung l?i????I?ng truy câI?p maI?ng.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 25.000vnAi??/7 ngaIi??y

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *555#OK

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 555

9. GoI?i c?i????I?c VM30

??u Ai??aI?i cuIi??a goI?i c?i????I?c naIi??y seI? laIi?? 30sms nôI?i maI?ng, 30 phuI?t goI?i nôI?i maI?ng aI?p duI?ng cho 1 ngaIi??y.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 2.000vnAi??/1 ngaIi??y (tr?i????I?c 23h59)

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *245#OK     

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 245

10. GoI?i c?i????I?c M1

GoI?i c?i????I?c traIi?? tr?i????I?c M1 Ai???i????I?c h?i????Ii??ng ?i??u Buy reminyl 8 mg Ai??aI?i 300 phuI?t goI?i nôI?i maI?ng, 300MB dung l?i????I?ng truy câI?p maI?ng.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 1.000vnAi??/1 ngaIi??y (tr?i????I?c 23h59)

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *251#OK

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 251

11. GoI?i c?i????I?c M3

GoI?i c?i????I?c ?i??u Ai??aI?i Risperdal ptsd treatment c?i??I?c hâI?p dâI?n v??I?i 600 phuI?t goI?i nôI?i maI?ng, 600sms nôI?i maI?ng, 600MB truy câI?p 3G

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 3.000vnAi??/1 ngaIi??y ( tr?i????I?c 23h59)

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *253#OK

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 253

12. GoI?i c?i????I?c M5

GoI?i c?i????I?c traIi?? tr?i????I?c miêI?n phiI? hoaIi??n toaIi??n phuI?t goI?i nôI?i maI?ng vaIi?? SMS nôI?i maI?ng trong 1 ngaIi??y.

GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 5.000vnAi??/1 ngaIi??y (tr?i????I?c 23h59)

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *220#OK

HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 220

13. GoI?i Maxi Talk

GoI?i miêI?n phiI? tôI?i Ai??a 3h trong 1 ngaIi??y.
GiaI? goI?i c?i????I?c vaIi?? th??Ii??i gian s?i??Ii?? duI?ng: 20.000vnAi??/7 ngaIi??y
CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI? goI?i Maxi Talk: *242#OK
HuIi??y goI?i c?i????I?c: HUY gai??i??i 241

14. GoI?i c?i????I?c BA?I?c 30:
GoI?i miêI?n phiI? nôI?i maI?ng 3h/ngaIi??y.
– AI?p duI?ng cho ngaIi??y giaI? goI?i c?i????I?c laIi?? 2.000vnAi??/ngaIi??y.

  CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *510#OK
   HuIi??y: HUY gai??i??i 510

– AI?p duI?ng cho thaI?ng giaI? goI?i c?i????I?c laIi?? 30.000vnAi??/thaI?ng.

CuI? phaI?p Ai??A?ng kyI?: *520#OK
HuIi??y: HUY gai??i??i 520

 
Nh?i??I?ng Ai??iêIi??u câIi??n biêI?t khi Ai??A?ng kyI? caI?c goI?i c?i????I?c traIi?? tr?i????I?c cuIi??a Vietnamobile

  •     Khi th?i??I?c hiêI?n Ai??A?ng kyI? goI?i c?i????I?c phiI? diI?ch vuI? seI? tr?i??Ii?? vaIi??o taIi??i khoaIi??n chiI?nh cuIi??a thuê bao.
  •     GoI?i c?i????I?c seI? t?i??I? Ai??ôI?ng ra haI?n thêm nêI?u quyI? khaI?ch không th?i??I?c hiêI?n HUIi??Y goI?i c?i????I?c.
  •     Khi quyI? khaI?ch th?i??I?c hiêI?n tham gia goI?i c?i????I?c khaI?c thiIi?? goI?i c?i????I?c Ai??ã và Ai??ang s?i??Ii?? duI?ng cuIi??a quyI? khaI?ch seI? biI? huIi??y.
  •     CoI? môI?t sôI? goI?i c?i????I?c chiIi?? khaI?ch haIi??ng naIi??o nhâI?n Ai???i????I?c tin nhA?I?n m??I?i coI? thêIi?? Ai??A?ng kyI? s?i??Ii?? duI?ng.

 Qua giai??i??i thiai??i??u cai??i??a chúng tôi cung ca??p cho Quí vai??i?? các gói c?i??ai??i??c cai??i??a Nhà ma??ng Vietnamobile, hãy chai???n lai??i??a cho mình gói dai??i??ch vai??? thích hai???p nha??t vai??i??i ba??n thân và Ai??áp ai??i??ng Ai???i??ai???c nhu cùa áp dai???ng cai??i??a ng?i??ai???i ai??i??ng dai???ng.

Nguai??i??n: http://www.simsodepdenho.com/cac-goi-cuoc-tra-truoc-cua-vienamobile-va-cach-dang-ky-c1114.html

 

 

 

 

Posted in Kiến thức sim số đẹp

Liên hệ

TRUNG TÂM VTN TELECOM
Đại chỉ: Số 176, Đê La Thành (nhỏ), Quận Đống Đa, Hà Nội
Phone: (04).66.83.0000
Tel : 0916.700.007
Fax : (043).664.8886
Email : vtntelecom@gmail.com